Νέα τροποποίηση της Δικαστικής Πρακτικής για τις σχέσεις δικαστών-δικηγόρων: Δεν έχουν αναδρομική ισχύ οι νέες διατάξεις

Σε εκ νέου τροποποίηση της Δικαστικής Πρακτικής για τις σχέσεις Δικηγόρων και Δικαστών προχώρησε το Ανώτατο Δικαστήριο στις 11.2.2019. Ειδικότερα στο άρθρο 2 προστέθηκε νέα παράγραφος γ' ως εξής:
"(γ) Ο όρος «πνευματική συγγένεια» έχει την έννοια της σχέσης αναδόχου και αναδεκτού. Οποιαδήποτε άλλη σχέση που προκύπτει από βάφτιση διέπεται από τις αρχές περί εξαίρεσης κατά τη νομολογία και τον Οδηγό Δικαστικής Συμπεριφοράς".
Περαιτέρω προστέθηκαν νέα άρθρα 4 και 5 ως ακολούθως:
"4. Νοείται ότι η παρούσα Δικαστική Πρακτική δεν έχει αναδρομική ισχύ αναφορικά με υποθέσεις των οποίων άρχισε και εκκρεμεί η ακρόαση ή και η έκδοση απόφασης.
5. Νοείται περαιτέρω ότι ο όρος «επαγγελματική στέγη» ανωτέρω δεν περιλαμβάνει τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας".
Δείτε τη Δικαστική Πρακτική όπως τροποποιήθηκε στις 11.2.2019 εδώ

Σχόλια