Προκήρυξη 30 θέσεων Δικαστών - Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου η προθεσμία αιτήσεων


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο εξέδωσε ανακοίνωση στις 9.7.2019 για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία:
(α) 23 θέσεις Επαρχιακού Δικαστή,
(β) 5 θέσεις Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και
(γ) 7 θέσεις Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου.
Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση/αιτήσεις στο Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου, 2019, συνοδευόμενη από:
α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία
β) Υπεύθυνη δήλωσή του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε ποινικές είτε αστικές
γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο
δ) Δύο υποστηρικτικές εκθέσεις («references») από πρόσωπα έξω από το νομικό κόσμο που γνωρίζουν τον υποψήφιο και δεν έχουν μ' αυτόν οποιαδήποτε συγγένεια.
Στην/στις αίτηση/αιτήσεις απαραιτήτως να δηλώνεται η/οι θέση/θέσεις για την/τις οποία/οποίες ενδιαφέρεται, καθώς και ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει.
Διευκρινίζεται ότι όλοι οι Δικαστές των πρωτόδικων Δικαστηρίων θεωρούνται, αναλόγως, υποψήφιοι και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να υποβάλουν οποιαδήποτε αίτηση για τις θέσεις Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου και Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή.
Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σχόλια