Τροποποίηση στο Νόμο περί Προστασίας Μαρτύρων: Τί αλλάζει στη μαρτυρία προσώπων που χρήζουν βοήθειας


Ο περί Προστασίας Μαρτύρων (Τροποποιητικός) Νόμος 96 (Ι)του 2019 τροποποιεί τους περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμους του 2001 και 2014 και συγκεκριμένα το άρθρο 7 του βασικού νόμου (κλειστό κύκλωμα) για την προστασία μαρτύρων που χρήζουν βοήθειας.
Ειδικότερα, το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): «(2) Στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) περίπτωση η μαρτυρία του μάρτυρα που χρήζει βοηθείας δύναται να δοθεί είτε σε άλλη αίθουσα εντός του χώρου του δικαστηρίου, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε κτηρίου βρίσκεται στο προαύλιο του δικαστηρίου, είτε σε άλλο χώρο που κρίνεται κατάλληλος από το Δικαστήριο.».
Η νέα διατύπωση του άρθρου 7 έχει εξ’ολοκλήρου ως εξής:
7. (1) Όταν το Δικαστήριο διατάξει όπως η μαρτυρία του μάρτυρα που χρήζει βοηθείας δοθεί μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ο μάρτυρας ενώ απουσιάζει από την αίθουσα του Δικαστηρίου πρέπει να βλέπει και ακούει τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στην αίθουσα του Δικαστηρίου, όπως και τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 6 πρέπει να δύνανται να βλέπουν και να ακούσουν το μάρτυρα.
(2) Στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) περίπτωση η μαρτυρία του μάρτυρα που χρήζει βοηθείας δύναται να δοθεί είτε σε άλλη αίθουσα εντός του χώρου του δικαστηρίου, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε κτηρίου βρίσκεται στο προαύλιο του δικαστηρίου, είτε σε άλλο χώρο που κρίνεται κατάλληλος από το Δικαστήριο.

Σχόλια