Αναστέλλονται οι εκποιήσεις κύριας κατοικίας ανεξαιρέτως αξίας από την ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2019


Σύμφωνα με ανακοίνωση (15.7.2019) του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, η ΚΕΔΙΠΕΣ αναστέλλει από 15.7 όλες τις εκποιήσεις κύριας κατοικίας, οι οποίες είναι ενυπόθηκες εξασφαλίσεις σε Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, τα οποία διαχειρίζεται η ΑLTAMIRA, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2019. Η αναστολή αφορά σε όλες τις κύριες κατοικίες ανεξαιρέτως αξίας. Δείτε την ανακοίνωση εδώ
Υπενθυμίζεται ότι η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ ( ΚΕΔΙΠΕΣ) με αριθμό εγγραφής ΗΕ387704 συστάθηκε στις 14 Αυγούστου 2018 ως ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με βάση τον Περί εταιρειών Νόμο Κεφ.113. Είναι θυγατρική εταιρεία της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (Σ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ) η οποία κατέχει το 100% της ΚΕΔΙΠΕΣ.
Η ΚΕΔΙΠΕΣ διεξάγει δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με άδειες από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου βάσει των περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2018 (Ν. 169(Ι)/2015 και Ν. 86(Ι)/2018) και του Νόμου περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμους του 2017 (Ν. 41(Ι)/2017 και Ν.149(Ι)/2017).

Σχόλια