Αυξάνονται οι Επαρχιακοί Δικαστές: Τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο Νόμος 5 (Ι) του 2019 που τροποποιεί τον περί Δικαστηρίων Νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 6 εδάφιο (3) (διορισμός δικαστών Επαρχιακού Δικαστηρίου).
Η τροποποιημένη διάταξη έχει πλέον ως εξής:
"Σε οποιοδήποτε χρόνο ο ολικός αριθμός στη Δημοκρατία των Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι δύο, των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τρεις και των Επαρχιακών Δικαστών δεν θα υπερβαίνει τους εξήντα εννιά:
Νοείται ότι, αν ο αριθμός των Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων ή των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών δεν είναι συμπληρωμένος, ο αριθμός των Επαρχιακών Δικαστών δύναται να υπερβεί τους εξήντα εννιά, ανάλογα με τον αριθμό των κενών θέσεων".
Η προϊσχύσασα διάταξη είχε ως εξής:
"Σε οποιοδήποτε χρόνο ο ολικός αριθμός στη Δημοκρατία των Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων δεν θα υπερβαίνει τους δεκαπέντε, των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών δεν θα υπερβαίνει τους δεκαοκτώ και των Επαρχιακών Δικαστών δεν θα υπερβαίνει τους σαράντα εννιά:
Νοείται ότι, αν ο αριθμός των Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων ή των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών δεν είναι συμπληρωμένος, ο αριθμός των Επαρχιακών Δικαστών δύναται να υπερβεί τους σαράντα εννιά, ανάλογα με τον αριθμό των κενών θέσεων".

Σχόλια

Ο χρήστης ANDREAS zachariou είπε…
Εντελώς λανθασμένη πρόνοια
η αύξηση της δικαιοδοσίας των
επαρχιακών δικαστών η εμπειρία
επιβεβαιώνει ότι απαιτούνται
όρια όπως και για τις ποινικές
που ένας πρωτοδιοριστος
δικαστής εκδικάζει για πολλά
χρόνια τροχαία και ιδιωτικές
ποινικές έτσι θα πρέπει να
απαιτείται εμπειρία 2 χρόνων
για μέχρι 200.000 3 χρόνων για
μέχρι 300.000 4 χρόνων για
μέχρι 400.000 και 5 χρόνων
για μέχρι 500.000 διαφορετικά
θα κλαίμε επι νέων ερειπίων
σε λίγα χρόνια
Ο χρήστης ANDREAS Zachariou είπε…
Εντελώς ακατανόητη η σπουδή
του Ανώτατου να προχωρήσει
άμεσα με διαδικασίες μη
πληρως αποδεκτες που
εκκρεμούσαν πέραν των 12
μηνών σε διορισμούς πέραν
των 20 νέων Δικαστών ενώ
ευρίσκεται στο τελικό στάδιο
νέα σχετική νομοθεσία
και μάλιστα δεν έχουν ακόμη
ούτε χώρους για να δικάζουν
ούτε συνθήκες που να
δικαιολογούν την τόσο μεγάλη
βιασύνη !!!