Οι πρώτες τροποποιήσεις των Νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας : Ισχύουν από 29 Σεπτεμβρίου 2023

Μετά από σχεδόν ένα μήνα από τη θέση σε ισχύ των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας, δημοσιεύθηκε ο πρώτος Τροποποιητικός Κανονισμός με εκτεταμένες τροποποιήσεις τόσο στο κείμενο των Κανονισμών όσο και σε έντυπα. 

Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2023 έχει ως εξής: 

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2023 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 2023 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι Βασικοί Διαδικαστικοί Κανονισμοί»). 

2. Η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου (2) του κανονισμού 11 του Μέρους 3 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «δικαστική» στην πέμπτη γραμμή και την αντικατάστασή της με τη λέξη «προδικαστηριακή». 

3. Η παράγραφος (1) του κανονισμού 7 του Μέρους 6 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (α) αυτής και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (α): «(α) «O Κανονισμός Επίδοσης ή Κοινοποίησης Πράξεων», Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 περί Επιδόσεως και Κοινοποιήσεως στα Κράτη-Μέλη Δικαστικών και Εξωδικαστικών Πράξεων σε Αστικές ή Εμπορικές Υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»), και».

4. Η υποπαράγραφος (στ) της παραγράφου (1) του κανονισμού 8 του Μέρους 6 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή των γραμμάτων «(στ)» στη δεύτερη γραμμή και την αντικατάστασή τους με το γράμμα «(σ)». 

5. Ο κανονισμός 2 του Μέρους 7 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (2): «(2) Στο έντυπο απαίτησης πρέπει στην περίπτωση του ενάγοντος να περιλαμβάνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ) εάν είναι Κύπριος υπήκοος, ο αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (Alien Registration Certificate - ARC) εάν αυτός διαμένει στην Κύπρο και δεν είναι Κύπριος υπήκοος ή ο αριθμός διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου ταυτοποίησής του σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.». 

6. Η παράγραφος (11) του κανονισμού 1 του Μέρους 10 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «σημειώματος εμφάνισης» στην τρίτη γραμμή και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις «εντύπου διορισμού δικηγόρου». 

7. Η παράγραφος (1) του κανονισμού 2 του Μέρους 10 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά, της φράσης «και επίσης να αναγράφεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) εάν είναι Κύπριος υπήκοος, ο αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (Alien Registration Certificate - ARC) εάν αυτός διαμένει στην Κύπρο και δεν είναι Κύπριος υπήκοος ή ο αριθμός διαβατηρίου ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοποίησής του σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.» 

8. Η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου (1) του κανονισμού 6 του Μέρους 13 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή του αριθμού «4» στην πρώτη γραμμή και την αντικατάστασή του με τον αριθμό «5». 

9. Η παράγραφος (1) του κανονισμού 1 του Μέρους 15 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «επιδώσει» στην πρώτη γραμμή και την αντικατάστασή της με τη λέξη «δώσει». 

10. Η παράγραφος (1) του κανονισμού 4 του Μέρους 15 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται ως ακολούθως: (α) με τη διαγραφή της λέξης «επιδίδεται» στη δεύτερη γραμμή και την αντικατάστασή της με τη λέξη «δίδεται»· (β) με τη διαγραφή της λέξης «επίδοση» στη δεύτερη γραμμή και την αντικατάστασή της με τη λέξη «παράδοση». 

11. Η υποπαράγραφος (β) της παραγράφου (1) του κανονισμού 2 του Μέρους 18 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «τον ανεπιτυχή» στην πρώτη και δεύτερη γραμμή και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις «το μη επιτυχόντα». 

12. Η παράγραφος (1) του κανονισμού 6 του Μέρους 18 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή του αριθμού «12» και την αντικατάστασή του με τους αριθμούς «11(3)». 

13. Η παράγραφος (2) του κανονισμού 7 του Μέρους 18 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «νέας» στη δεύτερη γραμμή. 

14. Η παράγραφος (3) του κανονισμού 4 του Μέρους 20 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «νέου» στην πρώτη γραμμή. 

15. Η παράγραφος (5) του κανονισμού 10 του Μέρους 20 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή του λατινικού γράμματος (i) στην πρώτη γραμμή και την αντικατάστασή του με τα γράμματα (ii). 

16. Η υποπαράγραφος (γ) της παραγράφου (1) του κανονισμού 2 του Μέρους 21 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «όταν» στην πρώτη γραμμή και την αντικατάστασή της με τις λέξεις «περίπτωση που».

17. Η παράγραφος (2) του κανονισμού 2 του Μέρους 22 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται ως ακολούθως: (α) με τη διαγραφή της λέξης «δεν» στη δεύτερη γραμμή· (β) με την προσθήκη μετά τις λέξεις «αντιπροσώπους τους» στη δεύτερη γραμμή, της φράσης «όπως προνοείται στην επιφύλαξη του άρθρου 3 του περί Όρκων Νόμου, Κεφ. 18». 

18. Η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου (1) του κανονισμού 4 του Μέρους 25 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «δικαστική» στην πρώτη γραμμή. 

19. Η παράγραφος (1) του κανονισμού 2 του Μέρους 29 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαράγραφου (δ) αυτής, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: «(δ) Τηρουμένου του Κανονισμού 29.2(3), το Μέρος 19 (περαιτέρω πληροφορίες) δεν εφαρμόζεται·». 

20. Ο κανονισμός 2 του Μέρους 41 τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (4) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: «(5) Όταν ο εφεσείοντας διαμένει στην Κύπρο, ειδοποίηση εφεσείοντα η οποία παρουσιάζεται από δικηγόρο δεν καταχωρίζεται εκτός αν συνοδεύεται από γραπτό έντυπο διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με το Έντυπο αρ. 5, με τις ανάλογες αλλαγές. Ειδοποίηση εφεσείοντα μπορεί να καταχωριστεί κατόπιν άδειας του Δικαστηρίου, χωρίς να συνοδεύεται από έντυπο διορισμού δικηγόρου εφόσον αποδειχθεί καλή αιτία». 

21. Ο κανονισμός 3 του Μέρους 41 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται ως ακολούθως: (α) με την προσθήκη στον τίτλο του κανονισμού μετά τις λέξεις «Ειδοποίηση εφεσιβλήτου (», των λέξεων «σημείωμα εμφάνισης / »· (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (2) και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα παράγραφο (2): «(2) Ο Εφεσίβλητος ο οποίος επιθυμεί να εμφανιστεί στην έφεση και να ζητήσει την επικύρωση της απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου ολικώς ή μερικώς ή να εμφανιστεί και να εφεσιβάλει ή να ζητήσει από το Εφετείο να επικυρώσει την απόφαση τού κατώτερου δικαστηρίου για λόγους διαφορετικούς ή πρόσθετους από εκείνους οι οποίοι δόθηκαν από το κατώτερο δικαστήριο, οφείλει να καταχωρίσει ειδοποίηση εφεσιβλήτου.»· (γ) με τη διαγραφή στην παράγραφο (3) της φράσης «της παραγράφου (3) του κανονισμού 41.2» στην πρώτη και δεύτερη γραμμή· (δ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (5) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: «(6) Όταν ο εφεσίβλητος διαμένει στην Κύπρο, ειδοποίηση εφεσιβλήτου η οποία παρουσιάζεται από δικηγόρο δεν καταχωρίζεται εκτός αν συνοδεύεται από γραπτό έντυπο διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με το Έντυπο αρ. 11, με τις ανάλογες αλλαγές. Ειδοποίηση εφεσιβλήτου μπορεί να καταχωριστεί κατόπιν άδειας του Δικαστηρίου, χωρίς να συνοδεύεται από έντυπο διορισμού δικηγόρου εφόσον αποδειχθεί καλή αιτία». 

22. Ο κανονισμός 4 του Μέρους 45 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(2) Η κατοικία προσδιορίζεται βάσει των άρθρων 62 και 63 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιανουαρίου 2015 αντικαθιστώντας τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 με ισχύ από τις 15 Ιανουαρίου 2015.».

23. Η παράγραφος (1) του κανονισμού 7 του Μέρους 45 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «(ΕΚ) αριθ. 44/2001» στη δεύτερη γραμμή και την αντικατάστασή της με τη φράση «(ΕΕ) αριθ. 1215/2012». 

24. Η παράγραφος (2) του κανονισμού 7 του Μέρους 45 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «59 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001» στην τέταρτη γραμμή και την αντικατάστασή της με τη φράση «62 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012». 

25. Ο κανονισμός 33 του Μέρους 45 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται ως ακολούθως: (α) με τη διαγραφή του τίτλου του κανονισμού και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο τίτλο: «Σχέση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1784»· (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (1) αυτού και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα παράγραφο (1): «(1) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007 και του νέου Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2020/1784 της 25ης Νοεμβρίου 2020, ο οποίος τον αναδιατυπώνει, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδικαστικών πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») (αναδιατύπωση).». 

26. Τα Έντυπα με αριθμό 1, 4, 7, 8, 10 και ΕΕ65 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού καταργούνται και αντικαθίστανται με αυτά του Παραρτήματος Α. 

27. Το Παράρτημα Β των Βασικών Διαδικαστικών Κανονισμών καταργείται και αντικαθίσταται με αυτό του Παραρτήματος Β του παρόντος Τροποποιητικού Διαδικαστικού Κανονισμού. 

Οι κανονισμοί εκδόθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο την 20ή Σεπτεμβρίου, 2023 και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δηλ. στις 29.9.2023.

Δείτε τον Τροποποιητικό Κανονισμό και τα νέα Έντυπα εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)